Search

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Smartblinds B.V. In deze disclaimer informeren wij jou over de omgang met de informatie (in de ruimste zin van het woord) op onze websites (www.smartblinds.nl & www.smartblinds.be) en welke voorbehouden daarop van toepassing zijn.

Intellectueel eigendom

Op de informatie op deze website rusten (intellectuele eigendoms-)rechten van Smartblinds B.V., waaronder mede doch niet uitsluitend auteursrechten. Ook is mogelijk dat deze informatie persoonsgegevens bevat. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, verspreiden, bewerken of anderszins op enigerlei wijze te gebruiken anders dan deze te raadplegen via en op de website, behoudens andersluidende voorafgaande schriftelijke toestemming van Smartblinds B.V.

Geen garantie op juistheid

Hoewel de informatie op de website met zorg is samengesteld, staat Smartblinds B.V. er op geen enkele wijze voor in dat de informatie op de website juist en/of volledig en/of actueel is, noch dat deze vrij is van enige rechten van derden. Smartblinds B.V. staat op geen enkele wijze in voor (de gevolgen van) het gebruik van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Smartblinds B.V. staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie noch voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Wijzigingen

Smartblinds B.V. behoudt zich het recht voor om de website en alle onderdelen daarvan, alsmede alle informatie daarop, te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder enige voorafgaande mededeling.

Vraag gratis stalen aan Gratis stalen